I. SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

REKRUTACJA do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn rozpoczyna się 19 marca 2019 r. od godz. 8.00. Wniosek o przyjęcie dziecka można składać w przedszkolu /oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej w terminie do 1 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00. Rodzic może wybrać 3 przedszkola.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego (https://przedszkola-olsztyn.nabory.pl)
Przed podjęciem decyzji o miejscu realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego, rodzic będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na stronie: https://przedszkola-olsztyn.nabory.pl

Pisemny wniosek należy złożyć tylko w przedszkolu/oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej wybranym jako pierwszy wybór.
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w zarządzeniu nr 33 Prezydenta Olsztyna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2019/2020.

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Miasta Olsztyna.
W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Olsztyna, niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
(za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 80 punktów).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wymienione w:

1) Uchwale Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4609),

 

 

II. OGŁOSZENIA O NABORZE KANDYDATÓW DO ZATRUDNIENIA NA WOLNE STANOWISKA 

Brak potrzeb

 

 

III. PRZETARGI

Brak potrzeb