Back to Top

Pracownicy obsługi

Kategoria: KadraOpublikowano: piątek, 20 maj 2016 06:20Super User
Odsłony: 2629
Drukuj E-mail

Kucharka  -  Lucyna Pawłowska
1.    Sporządzanie, wspólnie z samodzielnym referentem jadłospisów dekadowych.
2.    Pobieranie z magazynu produktów spożywczych, potrzebnych do sporządzenia posiłków.
3.    Przygotowywanie, wraz z pomocą kucharki, posiłków zgodnie z obowiązującym jadłospisem i zasadami technologii.
4.    Wydawanie posiłków zgodnie z rozkładem dnia.
5.    Dbanie o powierzony sprzęt, narzędzia, naczynia kuchenne i utrzymywanie ich w stanie używalności.
6.    Przestrzeganie czystości sprzętu, narzędzi, naczyń kuchennych oraz pomieszczenia kuchni.
7.    Przestrzeganie ładu i porządku w miejscu na stanowiskach pracy we wszystkich pomieszczeniach bloku żywieniowego.
8.    Organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy pomocy kucharki.
9.    Poznawanie i przestrzeganie przepisów sanitarno – epidemiologicznych, dotyczących procesów technologicznych w zakładach żywienia zbiorowego.
10.    Dbałość o estetyczny wygląd zewnętrzny wszystkich pracowników kuchni.
11.    Wykonywanie pracy w sposób zgodny z procedurami haccp, przepisami bhp i ppoż., przestrzeganie regulaminów przedszkola.

Pomoc kuchenna -  Katarzyna Pasikowska
1.    Wykonywanie wszelkich czynności związanych z obróbką wstępną i właściwą surowców do produkcji potraw.
2.    Odpowiednie zabezpieczanie produktów przed i podczas obróbki.
3.    Oszczędne gospodarowanie wydanymi z magazynu żywnościowego produktami.
4.    Sumienna pomoc kucharce w przygotowaniu potraw, zgodnie z jej sugestiami - przestrzeganie receptur.
5.    Wydawanie posiłków zgodnie z rozkładem dnia.   
6.    Wykonywanie poleceń kucharki wynikających z organizacji pracy w kuchni.
7.    Dbałość o powierzony sprzęt, narzędzia i naczynia robocze.
8.    Dbałość o czystość i estetyczny wygląd zewnętrzny.
9.    W razie nieobecności kucharki doraźne wykonywanie jej czynności.
10.    Poznawanie i przestrzeganie przepisów sanitarno – epidemiologicznych, dotyczących procesów technologicznych w zakładach żywienia zbiorowego.
11.    Wykonywanie pracy w sposób zgodny z procedurami haccp, przepisami bhp i ppoż., przestrzeganie regulaminów przedszkola.


Woźna oddziałowa

grupa I - Alina Rymarczyk

grupa II - Beata Mościbrocka

grupa III - Marzena Kacpura

 • grupa IV - Marianna Kaczmarczyk

  1.    Wykonywanie prac porządkowych w salach dziecięcych, łazienkach i dodatkowo przydzielonych pomieszczeniach.
  2.    Dbałość o czystość i stan techniczny zabawek, pomocy dydaktycznych w salach dziecięcych.
  3.    Pobieranie wydawane przez kuchnię posiłków i rozdawanie ich dzieciom.
  4.    Zmywanie naczyń po posiłkach.
  5.    Dbałość o zapewnienie stałego dostępu dzieci do wody pitnej.
  6.    Pomoc nauczycielkom w opiece nad dziećmi.
  7.    Pomaganie dzieciom w czynnościach higienicznych i samoobsługowych.
  8.    Branie udziału w przygotowaniu pomocy do zajęć oraz współuczestniczenie w realizacji zadań wychowawczych.
  9.    Dbałość o estetyczny wygląd zewnętrzny.
  10.    Poznawanie i przestrzeganie przepisów sanitarno – epidemiologicznych oraz dobrej praktyki higienicznej w zakładach żywienia zbiorowego.
  11.    Wykonywanie pracy w sposób zgodny z procedurami haccp, przepisami bhp i ppoż., przestrzeganie regulaminów przedszkola. Wykonywanie pracy w sposób zgodny z przepisami bhp i ppoż., przestrzeganie regulaminów przedszkola.

  Konserwator - Jerzy Adamiak

  1.    Utrzymywanie w idealnej czystości i porządku terenu wokół budynku przedszkolnego.
  2.    Dbałość o zieleń na posesji przedszkola.
  3.    W okresie zimy odśnieżanie i wysypywanie piaskiem obejścia przedszkola.
  4.    Utrzymywanie w czystości określonych powierzchni i pomieszczeń przedszkola.
  5.    Utrzymywanie w czystości magazynu warzywnego.
  6.    W miarę potrzeb pomaganie samodzielnemu referentowi w dostarczaniu zakupów.
  7.    Sprawdzanie stanu instalacji elektrycznej, gazowej, wodociągowej.
  8.    Dokonywanie drobnych napraw sprzętu, urządzeń, ogrodzenia przedszkola, zabawek i innych prac o charakterze konserwatorskim (malowanie pomieszczeń, sprzętu, urządzeń w ogrodzie przedszkolnym).
  9.    Troska się o powierzony sprzęt, narzędzia robocze, utrzymywanie ich w dobrym i bezpiecznym stanie technicznym oraz racjonalne gospodarowanie wszystkimi artykułami zakupionymi do przeprowadzania różnorodnych napraw urządzeń, sprzętu i maszyn.
  10.    Utrzymywanie w czystości śmietnika i pomieszczeń gospodarczych przy śmietniku.
  12.    Wykonywanie pracy w sposób zgodny z przepisami bhp i ppoż., przestrzeganie regulaminów przedszkola.

Pracownik w ramach Programu Współpracy z Centrum Integracji Społecznej - Monika Uściło

 

Administracja

Kategoria: KadraOpublikowano: piątek, 20 maj 2016 06:20Super User
Odsłony: 1081
Drukuj E-mail

 

Gł. księgowa - Maria Czupryńska-Piekarska ,

w zastepstwie - Ewa Zawalich
1. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawami o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz innymi właściwymi przepisami
2. Prowadzenie gospodarki finansowej zakładu zgodnie z obowiązującymi zasadami
3. Kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, w sposób zapewniający wstępną kontrolę legalności dokumentów przedkładanych do księgowania w powiązaniu ich z planami finansowymi oraz właściwym gospodarowaniem powierzonym mieniem przedszkola
4. Opracowywanie, we współpracy z dyrektorem, planów dochodów i wydatków, sprawozdań z wykonania budżetów, sporządzanie sprawozdań z wykonania planów finansowych oraz analiz okresowych z wykorzystania środków i prognozowanych zmian w roku budżetowym, fachowe doradztwo, instruktaż w zakresie planowania, szczególnie w przygotowaniu niezbędnych danych do sporządzania wniosku budżetowego do projektu planu finansowego. W tym zakresie główny księgowy zobowiązany jest do systematycznego szkolenia się i znajomości obowiązujących przepisów.
5. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora dotyczących prowadzenia rachunkowości, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji i innych procedur wynikających z konieczności właściwego funkcjonowania zakładu.

 

 Samodzielny referent - Czesława Frąckiewicz
   1. Pobieranie odpłatności z pobyt dziecka w przedszkolu w dniach ustalonych przez dyrektora oraz odprowadzanie zebranej kwoty do banku
   2. Zaopatrywanie przedszkola w żywność, środki czystości i sprzęt
   3. Pobieranie zaliczek z banku i rozliczanie się z nich wobec księgowej
   4. Nadzorowanie sporządzania posiłków pod względem kaloryczności, wartości odżywczych i składników mineralnych
   5. Sporządzanie jadłospisów dziennych i dekadowych, dziennych raportów żywieniowych
   6. Prowadzenie magazynu spożywczego zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi i sanitarnymi
   7. Sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętem przedszkola
   8. Załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu
   9. Prowadzenie nadzoru nad racjonalnym wykorzystaniem środków czystości
  10. Przeprowadzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami rocznej inwentaryzacji
  11. Prowadzenie rejestru odzieży ochronnej
  12. Bezwzględne przestrzeganie zarządzeń dyrektora dotyczących zabezpieczenia gotówki.

 

 

Pomoc biurowa - Karolina Jaroszewska

 w zastępstwie - Ewa Zawalich

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Dariusz Chojnacki

tel. 579 283 623, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Świadczenie   usług Inspektora   Ochrony Danych Osobowych  (IOD) w Przedszkolu Miejskim  Nr  12  w  Olsztynie określonych w Rozporządzeniu  Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia 2016 r.  w sprawie   ochrony osób  fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w tym:

1) informowanie administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego   rozporządzenia oraz innych przepisów Unijnych lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie poprzez konsultacje indywidualne lub szkolenia grupowe

2) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, pozostałych przepisów unijnych oraz krajowych przepisów odnoszących się do ochrony danych:

- zbieranie informacji w celu identyfikacji procesów przetwarzani

- analizowanie i sprawdzanie zgodności przetwarzania,

- informowanie, doradzanie i rekomendowanie określonych działań;

3) monitorowanie przestrzegania polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

4) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;

5) współpraca z organem nadzorczym;

6) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;

7) pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia;

8) prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności;

9) wykonywanie innych czynności wynikających z pełnionej funkcji IOD

wz Dyrektora Przedszkola

Kategoria: KadraOpublikowano: piątek, 20 maj 2016 06:15Super User
Odsłony: 1081
Drukuj E-mail

mgr Magdalena Bartczak

 

Godziny pracy dydaktycznej:      środa: 12.00 - 16.00

             

 

Nauczyciele

Kategoria: KadraOpublikowano: piątek, 20 maj 2016 06:20Super User
Odsłony: 3647
Drukuj E-mail

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

 

 1.Nauczyciele w roku szkolnym 2019/2020

Grupa I - 3-latki:  mgr Ewelina Janowicz

                              mgr Agnieszka Olszewska – Zygmunt

                              mgr Magdalena Bartczak

Grupa II - 4-latki:  mgr Paulina Pniewska 

                       mgr Hanna Reszka

Grupa III - 5-latkimgr Teresa Gajocha, 
                                mgr Irena Kaczmar    

 Grupa IV - 6-latkimgr Eleonora Zalewska,

                                 mgr Kornelia Karch-Kaczkan,

                           

Psycholeg - mgr Milena Fedorczyk

Katecheta - Michał Kołakowski (w zastępstwie)

Logopeda - mgr Justyna Auguściak (w zastępstwie)

Język angielski -  mgr Ewelina Janowicz

 

2. Dodatkowe specjalizacje nauczycieli:

Logopedia: Eleonora Zalewska,

                   Magdalena Bartczak,

                   Justyna Auguściak

Terapia pedagogiczna: Agnieszka Olszewska – Zygmunt,

                                 Teresa Gajocha,                                 

Gimnastyka korekcyjna -  Irena Kaczmar

Socjoterapia - Edyta Markowicz

Oligofrenopedagogika:  Magdalena Bartczak,

                                      Hanna Reszka

Terapia integracji sensorycznej: Paulina Pniewska

Gimnastyka Weroniki Sherborne: Milena Fedorczyk

 

Edyta Markowicz - urlop bezpłatny od 27.11.2019r.                                 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

3. Podstawa prawna: Karta Nauczyciela

I. CZAS PRACY (art. 42)

1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekroczyć 40 godzin na tydzień.
2. W ramach czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować:
a. zajęcia wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z wychowankami, albo na ich rzecz w wymiarze: 25 lub 22 godziny tygodniowo – w zależności od grupy wiekowej dzieci
b. inne czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola,
c. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.                               3.Nauczycielka organizuje swoją pracę zgodnie z niniejszym zakresem czynności, ściśle przestrzega obowiązujących przepisów prawnych i sumiennie wykonuje zadania planowe oraz polecenia przełożonych.
4. Nauczycielka zastępuje nieobecną nauczycielkę zgodnie z ustaleniami dyrektora lub nauczyciela zastępującego dyrektora w czasie jego nieobecności. W okresie zastępstwa wykonuje wszystkie czynności przewidziane na stanowisku pracownika zastępowanego.


 

II. ZADANIA NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA:

1. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
2. Prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego oraz innymi programami wspierającymi rozwój dziecka, odpowiadając za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

3. Opracowuje miesięczny  plan pracy wychowawczo – dydaktycznej, który zawiera:

a. zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne,

b. formy pracy codziennej

c. wspólpracę z rodzicami,

d. formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiemw ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów,

e. zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikajacych z programu wychowania przedszkolnegodostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz mozliwości dziecka,

f. szczegółowy zakres tematyki tygodniowej:

   - temat tygodnia,

   - cele główne,

   - sytuacje edukacyjne: temat, formy, metody, cele operacyjne,

   - pomoce dydaktyczne,

   - zabawy ruchowe w sali i na podwórku,

   - literatuę dzieciecą,

   - zabawy stymulujące rozwój dziecka: tematyczne, stolikowe, manipulacyjne,

   - obszar podstawy programowej

4. Wspiera rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności i zainteresowania.
5. Prowadzi współpracę ze specjalistami z poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców.
6. Zgodnie z przepisami prawa - prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne i diagnozę przedszkolną, które mają na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz określenie stopnia ich przygotowania do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, a także informowanie rodziców o wynikach obserwacji i diagnozy. W ramach tych działań nauczyciel:
a. prowadzi obserwacje pedagogiczne wszystkich dzieci w oddziale  rejestrując spostrzeżenia na przyjętych w przedszkolu arkuszach obserwacyjnych,
b. systematycznie dokonuje diagnozy przedszkolnej, jej wyniki zapisuje na wybranych w przedszkolu arkuszach
c. zgodnie z obowiązującym prawem, ustnie przedstawia rodzicom wyniki obserwacji oraz w określonym prawem terminie, na piśmie, wyniki diagnozy przedszkolnej.
d. na podstawie obserwacji i diagnozy wyłania dzieci do pracy indywidualnej w celu skutecznego wspomagania ich rozwoju
e. dokumentację pracy z dzieckiem gromadzi w indywidualnej teczce dziecka, która zawiera: kwestionariusz – dane o dziecku, ankietę, wywiad z rodzicami, arkusze obserwacji i diagnozy, opinie, orzeczenia uzyskane od specjalistów, działania związane z udzielaniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej
f. przedstawia radzie pedagogicznej i rodzicom osiągnięcia dziecka będące wynikiem tej pracy.     


7. Stosuje twórcze i nowoczesne metody pracy z dzieckiem.
8. Planuje własny rozwój zawodowy i systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
9. Dba o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troszczy się o estetykę pomieszczeń.
10. Współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.
11. Przekazuje rodzicom informacje z realizacji zadań pedagogicznych na tablicach grupowych.
12. Pomaga rodzicom w nawiązywaniu kontaktu ze specjalistami z poradni psychologiczno – pedagogicznej.
13. Współuczestniczy w planowaniu, organizowaniu i przeprowadzaniu badań dotyczących jakości pracy przedszkola.
14. Prowadzi dokumentację przebiegu procesu wychowawczo - dydaktycznego, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ustaleniami rady pedagogicznej.
15. Sporządza zapis dziennej pracy w dzienniku zajęć, uwzględniając w nim zdobywane przez dzieci umiejętności i wiedzę, zgodnie z przepisami prawa.
16. Realizuje zalecenia dyrektora i osób kontrolujących.
17. Bierze czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizuje jej postanowienia i uchwały.
18. Inicjuje i organizuje imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym.
19. Realizuje zadania zlecone przez dyrektora przedszkola, które wynikają z bieżącej działalności placówki.
20. Odpowiada służbowo przed dyrektorem za poziom pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej oraz za stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń, przydzielonych mu środków dydaktycznych.
21. Odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp. - nauczyciel odpowiada cywilnie lub karnie za tragiczne skutki wynikłe z braku swojego nadzoru.
22. Podejmuje się realizacji zadań dodatkowych według własnych możliwości, zdolności i zainteresowań.
23. Wykonuje pracę w sposób zgodny z przepisami bhp i ppoż., przestrzega regulaminów przedszkola. Niezwłocznie powiadamia dyrektora o zauważonym w zakładzie wypadku przy pracy albo zagrożeniu dla życia lub zdrowia ludzkiego.
24. Poddaje się okresowym badaniom lekarskim.
25. Jest zobowiązany do wykonywania także innych poleceń przełożonych, zgodnych z przepisami prawa - w granicach zakreślonych rodzajem pracy ustalonym w umowie o pracę            

III. UPRAWNIENIA

Nauczyciel przedszkola:

1. Decyduje o wyborze programu wychowania przedszkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
2. Może opracować własny program wychowania przedszkolnego, który powinien spełniać wymagania określone w obowiązującej ustawie o systemie oświaty i przepisach wykonawczych.
3. Decyduje w sprawie wyboru metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych w realizacji programu.
4. Korzysta w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej a także ze strony wyspecjalizowanych instytucji.
5. Bezpłatnie korzysta z programów nauczania, podręczników metodycznych, przyborów i materiałów piśmienniczych oraz sprzętu ochrony osobistej.
6. Korzysta 35-dniowego urlopu wypoczynkowego ujętego w planie urlopów na dany rok.
7. Ma prawo do rzetelnej i sprawiedliwej oceny swojej pracy przez przełożonych oraz poszanowania godności osobistej i własności.