Back to Top

Główne

Kategoria: GłówneOpublikowano: wtorek, 31 marzec 2020 15:34Artur Słowik
Odsłony: 197
Drukuj E-mail

Przedszkole Miejskie Nr 12 w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.pm12.olsztyn.pl

 
Data publikacji strony internetowej: 2016-05-20
 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
- formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,
– brak tekstów alternatywnych dla obrazków na stronie,
– linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze.
 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-26.
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Bartczak , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
 
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
 
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna

Obiekt Przedszkola zajmuje wydzieloną część w bloku mieszkalnym z osobnym wejściem, do którego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się winda dla wózków.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Na piętro prowadzą schody. W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości korzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Kategoria: GłówneOpublikowano: piątek, 20 maj 2016 06:19Super User
Odsłony: 1155
Drukuj E-mail
Kategoria: GłówneOpublikowano: piątek, 20 maj 2016 06:19Super User
Odsłony: 6006
Drukuj E-mail


Podstawowa działalność przedszkola to praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza. Wspomagamy i ukierunkowujemy wszechstronny rozwój dziecka zgodnie, z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w przyjaznym środowisku społeczno - kulturowym oraz przyrodniczym. Kultywujemy tradycje rodzinne, regionalne i narodowe. Prowadzimy różnorodne pod względem formy i treści zajęcia edukacyjne.

 

Nazwa gminy Miasto Olsztyn
Województwo Warmińsko - mazurskie
Adres ul. Dworcowa 24 10-437 Olsztyn
Kontakt tel/faks (+48) 89  533 25 68
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa www.pm12.olsztyn.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza PM12_Olsztyn/SkrytkaESP
NiP 739 30 76 646
Regon  000249662
 Struktura własności  Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zajmuje pomieszczenia budynku mieszkalnego, dostosowane do warunków przedszkola. Budynek jest własnościa ZLiBK- umowa na wynajem.  Gospodarka finansowa na zasadch jednostki budżetowej.         
Majątek

Inwentarz - 118 627,94 zł

Środki trwałe - 118 421,94 zł

Informacja o gruntach: Działka 74, obręb 6,9

powierzchnia 2997 m2

Informacja o zatrudnieniu  24 osoby
Kategoria: GłówneOpublikowano: piątek, 20 maj 2016 06:18Super User
Odsłony: 2154
Drukuj E-mail

I. SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

REKRUTACJA do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn rozpoczyna się 19 marca 2019 r. od godz. 8.00. Wniosek o przyjęcie dziecka można składać w przedszkolu /oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej w terminie do 1 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00. Rodzic może wybrać 3 przedszkola.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego (https://przedszkola-olsztyn.nabory.pl)
Przed podjęciem decyzji o miejscu realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego, rodzic będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na stronie: https://przedszkola-olsztyn.nabory.pl

Pisemny wniosek należy złożyć tylko w przedszkolu/oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej wybranym jako pierwszy wybór.
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w zarządzeniu nr 33 Prezydenta Olsztyna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2019/2020.

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Miasta Olsztyna.
W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Olsztyna, niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
(za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 80 punktów).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wymienione w:

1) Uchwale Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4609),

 

 

II. OGŁOSZENIA O NABORZE KANDYDATÓW DO ZATRUDNIENIA NA WOLNE STANOWISKA 

Brak potrzeb

 

 

III. PRZETARGI

Brak potrzeb

Podkategorie