Przedszkole Miejskie nr 12 ogłasza nabór na stanowisko : Główny księgowy

 

Miejsce wykonywania pracy :

Przedszkole Miejskie Nr 12 w Olsztynie
Wymiar czasu pracy : 0,5 etatu (20 godzin w tygodniu)
Rodzaj umowy : umowa na zastępstwo z możliwością zatrudnienia

 

Główne wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze :
1. Obywatelstwo polskie.

2. Zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

4. Spełnienie jednego z poniższych warunków :

a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych lub studiów podyplomowych z zakresu finansów i rachunkowości i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki  w księgowości/preferowana księgowość w jednostce budżetowej/,

b) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Wymagania dodatkowe :


1. Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i ustawy - prawo zamówień publicznych.

2. Znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, ubezpieczeń społecznych, przepisów z zakresu prawa podatkowego w  jednostkach oświatowych oraz prawa pracy i ustawy Karta Nauczyciela; innych aktualnych przepisów związanych z prowadzeniem księgowości w jednostce budżetowej.

3. Znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych.

4. Biegła obsługa komputera, w tym programów księgowych i płacowo - kadrowych.

5. Umiejętność korzystania z bankowości elektronicznej.

6. Dobra organizacja pracy, rzetelność, komunikatywność, inicjatywa i zaangażowanie w realizację zadań, umiejętność pracy w zespole, gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Wymagane dokumenty :

a) CV z numerem telefonu i adresem mailowym,

b) list motywacyjny,

c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

c) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

d) kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

e) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z rekrutacją,

g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

h) oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem : "Nabór na stanowisko głównej księgowej" w administracji Samodzielnego Referenta Przedszkola  Miejskiego Nr 12 lub przesłać pocztą na adres : Przedszkole Miejskie Nr 12 ul. Dworcowa 24, 10-437 Olsztyn

 Klauzula informacyjna